logo
  Ana Sayfa > Kurumlar > Mülkiye
Mülkiye
Bugünkü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski adı. Mekteb-i Mülkiye veya Mülkiye de denir. Asker olmayan memur sınıfı.

Osmanlı Devleti'nde ilk Mekteb-i Mülkiye, kaymakam, müdür gibi devletin idarî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, 28 Ocak 1859'da kurulmuştur. Öğretim süresi iki yıl olan okula, öğrenciler imtihanla alınırdı. Öğretim programlarında kültür ve meslek dersleri, yani kanunlar ve iktisat dersleri de konulmuştur. Bir müddet sonra okulun öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. Coğrafya, hesap, ekonomi ve politika derslerine ilâve olarak muhasebe, devletler hukuku ve Fransızca öğretilmeye başlandı. 1891’de okulun öğretim seviyesi biraz daha iyileştirildi.

Sultan İkinci Abdülhamid Han, talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, Mekteb-i Mülkiyeyi birincilikle bitireni saraya kâtip olarak alırdı.

1900 yılında, Mülkiye’nin çatısı altında Dârül-fünûn'un İlâhiyat, Edebiyat, Riyaziyat (Matematik), Tabakat (Jeoloji) şubeleri (fakülteleri) açıldı. Bu düzenleme ile Mülkiye, Darülfünun'un bir fakültesi durumuna geldi. 1915’e kadar yatılı olan okul, bu tarihten 1918’e kadar yatılı olmaktan çıkarıldı ise de, kuruluş gayesiyle bağdaşmadığından 1918’de tekrar yatılı hâle getirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dallog.net / bilgi@dallog.net / 2004
Hosted by UrfaNet.  
Tracked by statcounter.com.